Hronská niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny.

Poloha: Tvorí ju pás územia v blízkosti rieky Hron medzi Tlmačmi a Štúrovom. Na severe ho ohraničujú Štiavnické vrchy (podcelky Kozmálovské vŕšky a Hodrušská hornatina), na východe podcelok Ipeľská pahorkatina, na juhovýchode Burda, na juhu štátna hranica s Maďarskom a na západe podcelky Čenkovská niva a Hronská pahorkatina.

Okresy: Levice, Nové Zámky.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 102m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má typický rovinný ráz s nepatrnými rozdielmi reliéfu. Niva vznikla akumulačnou činnosťou Hrona, čiastočne aj Sikenice. Niva predstavuje typ poriečnej nížinnej krajiny s kultúrnou stepou.

Lesné porasty: Pôvodný lužný les bol rozrušený a výrazným znakom sú početné mŕtve meandre.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Hronskej nivy je Sikenická mokraď.