Kozmálovské vŕšky

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Štiavnických vrchov.

Poloha: Nachádzajú sa v juhozápadnej časti pohoria. Je to samostatný podcelok oddelený údolím rieky Hron. Na severe, západe a na juhu ho ohraničuje Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská pahorkatina na severe, západe a na juhu a Hronská niva na juhovýchode), na severovýchode podcelok Hodrušská hornatina (časť Slovenská brána).

Okresy: Levice, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľká Vápenná (349,8m).

Najnižší bod: Koryto rieky Hron v nadmorskej výške približne 180m.

Geologická stavba:

Reliéf: Rieka Hron sa Slovenskou bránou prerezala zo Žiarskej kotliny do Podunajskej nížiny, pričom oddelila malý výbežok Štiavnických vrchov na pravom brehu od zvyšku pohoria na ľavom brehu.

Lesné porasty: Oblasť je porastená pôvodnými dubovými lesmi a umelo introdukovanými agátovými lesmi. Na okrajových svahoch najmä na juhu a juhovýchode sa nachádzajú vinice.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Kozmálovské vŕšky sa ďalej nedelí.