Pohronský Inovec

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Slovenské stredohorie v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severovýchode ho ohraničuje Vtáčnik, na juhovýchode Štiavnické vrchy, na juhozápade Podunajská pahorkatina a na severozápade Tribeč.

Okresy: Levice, Zlaté Moravce, Žarnovica.

Rozloha: 143km2.

Najvyšší bod: Veľký Inovec (900,6m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Je sopečného pôvodu. Budovaný je neogénnymi sopečnými andezitmi, ryolitmi a ich pyroklastikami.

Reliéf: Reliéf je prevažne vrchovinový. Južné svahy padajú strmo a okolitý terén Podunajskej pahorkatiny (podcelok Hronská pahorkatina) prevyšujú až o 600m. Severná časť má charakter náhornej plošiny v okolí obce Veľká Lehota a prevažujú tu pastviny a rozptýlené osídlenia. Spiatočná erózia hlboko rozrezala len okrajové zlomové svahy, v strednej a severozápadnej časti si zachoval povrch tvaru náhornej planiny ráz pahorkatiny až nižšej vrchoviny. Na zvyšky andezitových prúdov sa viažu skalné útvary.

Lesné porasty: Veľkú časť pohoria pokrývajú listnaté dubovo-hrabové lesy s prímesou buka, najmä na južnej strane. Dominantnou drevinou je dub, prevláda dub zimný. Lokálne sa vyskytujú sutinové javorové lesy. Prevláda lesnatá horská krajina s vidieckou sídelnou štruktúrou kopaničiarskeho typu (štále na území podcelku Lehotská planina) s lesohospodárskou a poľnohospodárskou funkciou.

Vodstvo: Oblasť Pohronského Inovca odvodňujú dva významné toky Žitava a Hron, ktorý preteká jeho okrajom.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Pohronský Inovec sa delí na 3 geomorfologické podcelky: Vojšín, Veľký Inovec, Lehotská planina.