Pamiatková rezervácia Bardejov

Historické jadro mesta bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu 11.6.1950. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich ohrozením vyvolaným zmenami životného štýlu a transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok. Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie pamiatkovej rezervácie s jej historickou a urbanisticko-architektonickou skladbou zástavby. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 21,87ha. Na obdĺžnikovom námestí, vydláždenom riečnym kameňom, sú viacpodlažné meštianske domy, väčšinou gotické, renesančné, renesančno-barokové a klasicistické s neskoršími úpravami. Mesto je nositeľ Európskej ceny, Zlatej medaily za záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádzalo 131 kultúrnych pamiatok.