Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici

Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici

Komplex budov nemocničného areálu (staršej časti) bol postavený v rokoch 1952-1957 s jednotnou, funkčne orientovanou architektúrou. Základný kameň bol položený 9.5.1952 pri príležitosti výročia oslobodenia Československa. Projekt vypracovali Ing. V. Král a Ing. Z. Přáda zo Studijního a typizačního ústavu v Prahe. Stavbu nemocnice spomalili archeologické nálezy pri výkopových prácach. Nemocnica bola oficiálne otvorená 9.5.1957 s počtom lôžok 307. Prvým riaditeľom bol vymenovaný MUDr. Dimitrij Kuzičkin, ktorý pri výstavbe dohliadal aj na stavebné práce. V roku 1960 bol počet lôžok 564. V roku 1961 začala plynofikácia nemocnice, ktorá sa pre určité stavebné problémy pretiahla až do roku 1963. Počet pacientov stále narastal a bolo potrebné prikročiť k ďalším stavebným úpravám. V 60.-70.rokoch boli priestory nemocnice rozšírené. V roku 1967 prebehla nadstavba garáží, kde sa dočasne umiestnila administratíva OÚNZ, pretože sa plánovala nadstavba bloku B, v ktorom dovtedy sídlila. Súčasne bolo vybudované aj sociálne zariadenie pre vodičov dopravnej záchrannej služby, nová vrátnica nemocnice a bola rozšírená autodielňa. V rokoch 1969-1971 bola realizovaná nadstavba bloku B a vnútorná úprava priestorov bývalej administratívy OÚNZ. Blok B mal výšku 5 podlaží. Boli tu umiestnené najmä ambulancie obvodných lekárov a ambulancie odborných oddelení. Budovu projektoval Zdravoprojekt Bratislava, ateliér 04 Piešťany. V roku 1974 sa začalo s prístavbou bloku B. V roku 1984 začala prístavba nového pavilónu polikliniky, ktorá bola dokončená 25.8.1986. Od 1.3.2001 bola otvorená nová budova liečebne pre dlhodobo chorých (doliečovacie oddelenie) a od roku 2005 oddelenie paliatívnej starostlivosti. V roku 2022 bolo vybudované nové diagnostické centrum nemocnice. Z hľadiska výtvarno-umeleckých prvkov si v areáli nemocnice zasluhujú pozornosť sgrafitová figurálna výzdoba priečelia polikliniky a kamenná plastika s motívom rodiny pred hlavným vchodom. Ďalej kovová plastika s motívom lásky a života, alebo nástenné kresby na detskom oddelení. Areál nemocnice sa nachádza v Považskej Bystrici, na ulici Nemocničná 1. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta.