Kúpele Nimnica

Kúpele Nimnica

Písomné zmienky o minerálnych prameňov v tejto lokalite existujú už z roku 1763, kedy boli popísané a analyzované dva slané alkalické uhličitanové pramene. Prvý nimnické kyselky analyzoval v 18.storočí P. Adámi z Beluše. Profesor Heinrich Johann Nepomuk von Crantz tieto kyselky popísal vo svojej balneografii už v roku 1777. Miestni obyvatelia využívali vodu na varenie piva a ako zdroj kvalitnej pitnej vody. Pri výstavbe priehradného múru Nosickej priehrady v roku 1953 narazili robotníci v hĺbke 67m náhodne na slaný alkalicko-uhličitý minerálny prameň, ktorý vytryskol do výšky 28m. Prameň bol bohatý na voľný oxid uhličitý s vysokým obsahom jódu, draslíka, horčíka, železa, vápnika, chlóru a sodíka. Minerálna voda bola veľmi agresívna na železobetón, a preto sa musela vyviesť mimo priehrady z katastra obce Nosice do Nimnice. Zachované vrty minerálnej vody po laboratórnych rozboroch vykazovali vysokú mineralizáciu, svojho času najvyššiu v republike. To podnietilo vznik myšlienky na jej kúpeľné využitie. Tým sa položili základy kúpeľov. Kúpele využívajúce minerálnu vodu vznikli 1.4.1959 ako liečebňa Trenčianskych Teplíc. Prví hostia prišli v septembri 1959. Pramene sa používali na liečenie chorôb tráviaceho ústrojenstva, chorôb z poruchy látkovej premeny (obezita, diabetes) a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulóznych chorôb dýchacích ciest, chorôb z povolania postihujúcich dýchacie a tráviace cesty, chorôb obehového a pohybového ústrojenstva, chorôb nervových, onkologických a gynekologických. O vznik kúpeľov sa svojou naúnavnou snahou zaslúžil MUDr. Jozef Vajda. Nimnica má 6 minerálnych prameňov. Voda je stredne mineralizovaná, hydrogén-uhličitanová, sodno-vápenato-horečnatá, hypotonická a studená. Kúpele začali svoju činnosť ako Štátne kúpele Nimnica. Nimnica bola vyhlásená za kúpeľné mesto v roku 1970. Štatút kúpeľného mesta získala Nimnica Uznesením vlády SR č.830/1997 v znení jeho zmeny schválenej Uznesením vlády SR č.156/1999. V súčasnosti sú kúpele súkromnou akciovou spoločnosťou.