Vodná nádrž Nosice (Priehrada mládeže)

Vodná nádrž Nosice (Priehrada mládeže)

Poloha: Vodná nádrž sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska medzi mestami Púchov a Považská Bystrica.

Kataster: Nimnica, Považská Bystrica (mestská časť Milochov), Púchov (mestská časť Nosice) a Udiča.

Vodný tok: Váh.

Rok výstavby: Vodná nádrž bola postavená v rokoch 1949-1958.

Rozloha: 5,7km2 (dĺžka vzdutia je 12km a šírka jazera je takmer 1km).

Technické parametre: Priehrada je dlhá viac ako 500m a vysoká 30m, šírka múru v korune je 7,75m, zadrží až 36 miliónov m3 vody. Najväčšia hĺbka asi 18m je pred výpustným zariadením. Vo vodnej elektrárni sú tri Kaplanove turbíny, spojené s generátormi (každý generátor má výkon 22,5MW).

Opis: Založili ju v súvrstviach bradlového obalu. Pred začatím stavby sa vykonal geologický prieskum vrtmi do hĺbky až 35m. Pravé krídlo priehrady je založené do riečnej terasy Váhu a celý priehradný múr stojí na nepriepustných slienitých bridliciach strednej kriedy. Ľavé krídlo priehradného múru stojí na upohlavskom zlepenci vrchnej kriedy. Pri hĺbení základovej jamy múru bol v roku 1953 asi 67m pod úrovňou hladiny rieky Váh navŕtaný alkalicko-uhličitý minerálny prameň slanej vody, ktorý vytryskol do výšky 28m. Minerálna voda bola veľmi agresívna na železobetón a preto sa musela vyviesť mimo priehrady z katastra obce Nosice do Nimnice (tým sa položil základný kameň kúpeľov). Stavba bola z týchto dôvodov na čas prerušená. Pretože sa ale preinvestovalo už množstvo peňazí, urobil sa nový geologický prieskum do hĺbky až 150m a rozhodlo sa, že sa v stavbe bude pokračovať. Podložie pod priehradným múrom sa kvôli agresívnej vode muselo odizolovať špeciálnou hmotou. Až na túto membránu sa stavba zakladala. Vodné dielo sa budovalo v troch etapách. V prvej, keď Váh tiekol svojim pôvodným korytom, sa vybudovalo ľavé krídlo hrádze, hydrocentrála, stredná časť priehrady a prístavný múr. v druhej etape sa vybudovalo výpustné zariadenie. V tejto etape bol Váh preložený do prepichu na ľavej strane. V poslednej etape sa dobudovalo pravé krídlo priehrady. Na stavbe sa podieľalo vyše 55.000 dobrovoľníkov. Priehrada si vyžiadala aj vysídlenie časti zatopeného územia a presídlenia obce Okrut, čiastočne Nosíc, Milochova a Podvážia. Po dobudovaní vodného diela boli v roku 1959 otvorené kúpele. Bolo navŕtaných niekoľko prírodných liečivých prameňov. Súčasťou priehradného múru vodnej nádrže je vodná elektráreň.