Mojtínska priepastná jaskyňa – Mojtín

Mojtínska priepastná jaskyňa – Mojtín

Iný názov: Májová priepasť, Priepasť na Rovni.

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov, v katastri obce Mojtín. Nachádza sa východne od obce.

Nadmorská výška: Vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 636m.

Ochrana: Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995.

Opis: Fluviokrasovo-korózna vertikálna jaskyňa s dĺžkou 503m a hĺbkou 108m. Je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska. Jaskyňa bola objavená 17.5.1961, kedy sa prepadlo dno Závrtu č.1 na Rovniach. Preskúmal ju V. Bukovinský, ktorý vyhotovil prvú mapu jaskyne a jej opis. Kompletnú mapu jaskyne vyhotovili miestni jaskyniari pod vedením M. Veliča v roku 1984 a osadili aj prvý uzáver vchodu. Hydrologický prieskum a farbenie vôd sa realizovali v rokoch 1956 a 1966. V roku 2005 bolo realizované vyčistenie priestorov vstupnej šachty. Na vzniku jaskyne sa podieľal vodný tok pretekajúci jaskyňou. Následne boli jej priestory modelované a rozšírené priesakovými vodami. Zostupná časť priepasti má tvar komína hlbokého 15m a je založená na tektonickej pukline v smere západ-východ so sklonom 90°. Z dna priepasti stupňovite klesá dolu smerom na sever úzky meander, ktorý vyúsťuje do najväčšieho priestoru jaskyne nazvaného Suťový dóm. Jaskyňa ďalej pokračuje úzkymi, miestami rozširujúcimi sa chodbami až na jej súčasné dno do Melioračnej chodby. Za Suťovým dómom do priestorov chodby priteká z masívu vodný tok a v týchto miestach priebeh jaskyne nadobúda horizontálny charakter. Doteraz známe priestory končia vo vodnom sifóne v hĺbke 108m od povrchu. Hydrologicky jaskyňa súvisí s krasovými prameňmi nachádzajúcimi sa v Hluchej doline (vyvieračka v Uhliskách), kde je nadmorská výška vyvierajúcich vôd 462m (približne 80 výškových metrov pod koncovým bodom jaskyne). Sintrová výzdoba v jaskyni je zastúpená hlavne v Suťovom dóme. Predstavujú ju sintrové záclony dlhé niekoľko metrov, kvaple do výšky 1m a biele sintrové náteky. V Melioračnej chodbe sa nachádzajú najmä početné brká na strope. Speleologický výskum zistil v jaskyni zimujúce netopiere druhu podkovár malý. Jaskyňa je ozdobou Mojtínskeho krasu a zároveň je jednou z najväčších jaskýň v Strážovských vrchoch. V druhohorných vápencoch a dolomitoch ju vytvorila voda vnikajúca do krasového podzemia cez tamojšie závrty (šachty). Na Slovensku sa radí medzi najhlbšie jaskyne.

Prístupnosť: Verejnosti nie je prístupná.