Kostol svätého Martina biskupa z Tours vo Vysočanoch

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 2016. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne románsky rímskokatolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v 13.storočí a neskôr bol goticky upravený. Pôvodný kostol v obci bol drevený, mal tiež drevenú vežu s hodinami. Tento kostol vyhorel. Kým sa nepostavil kostol nový, bohoslužby sa konali v dome pani Mandovej. O výstavbu nového kostola sa zaslúžila rodina Vysočáni. Z románskeho obdobia pochádza malá apsida slúžiaca ako sakristia a z gotického obdobia veža. Malé rozmery apsidy naznačujú, že by stavba mohla byť ešte staršia a pochádzať až z 12.storočia. Z obdobia 10.-12.storočie sa tu tiež našiel črepový materiál. Stavebným materiálom boli opracované kamenné kvádre. Baroková prestavba v 18.storočí a klasicistická prestavba v 19.storočí stredoveký pôvod stavby celkom zotreli. Upravovaný bol po roku 1829 a začiatkom 20.storočia. Nad vchodom do sakristie je plastika svätého Martina zo 17.storočia. V skrini v sakristii sa uchovávali relikvie svätého Martina. Vo veži je zvonica s troma zvonmi z rokov 1711, 1803 a 1871. Najmladší zvon je najväčší a váži 400kg. Je na ňom nápis: „Bože buď milostivý k našim hriechom“. Stredný zvon z roku 1711 váži 200kg a je na ňom nápis: „Sláva Bohu na výsostiach“. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a východným polygonálnym záverom, na ktorý nadväzuje polkruhová apsida. Vstavaná veža sčasti vystupuje zo západného priečelia. Veža má v dolnej časti tvar štvorbokého hranolu, na ktorý nadväzuje osemboká nadstavba. Farský kostol sa nachádza v strede obce Vysočany.

Príkostolný cintorín. Príkostolný cintorín.