Hrad Liptovský Hrádok

Zrúcaniny gotického nížinného hradu (Nový Hrad, Hrádok) zo 14.storočia a kaštieľa s renesančnými obytnými budovami, s opevneným predhradím. Stojí na malej vyvýšenine pri rieke Belá, uprostred roviny, od ktorej ho pôvodne delila vodná priekopa (v súčasnosti má podobu jazierka) severne od mesta Liptovský Hrádok. Hrad vznikol po roku 1312 okolo staršej strážnej veže vedľa dôležitej považskej cesty. Doložený je z roku 1314. Starý vnútorný hrad pochádzajúci zo 14.storočia pozostával z jednej, do pravého uhla zalomenej budovy, ku ktorej priliehal malý dvor so studňou. Patril ku kráľovským majetkom. Patril i zvolenskému kráľovskému županovi magistrovi Dončovi. Keďže hrad leží na dôležitej považskej komunikácii, stavba kaštieľa sledovala i zvýšenia možnosti obrany. Hrádok bol dejiskom častých bojov už od husitských čias. V roku 1433 ho dobyli husiti, neskôr ho obsadili jiráskovci. Často menil majiteľov. V roku 1453 patril Pongrácovcom, v roku 1462 Štefanovi Zápoľskému, v roku 1478 Jánovi Korvínovi, v roku 1485 Imrichovi a Štefanovi Zápoľským a Štefanovej vdove Hedvige Tešínskej, v roku 1521 patril Jánovi Zápoľskému, v roku 1527 Jánovi a Alexovi Turzovcom. Hrad často menil majiteľov aj v 2.polovici 16. a v 17.storočí. Vonkajšie opevnenie bolo neskôr zväčša zničené a niektoré časti s baštou pohltila prestavba dolného hradu na renesančný kaštieľ  v rokoch 1600-1603. Počas prestavby sa vystriedali viacerí majitelia. S prestavbou začali Balašovci, ukončili ju Šandorfiovci (vlastnili hrad od roku 1601) a objekty používali Pográniovci, ktorí mali hrad v rukách od roku 1604. Najvýznamnejšiu strategickú úlohu mal hrad v boji proti povstalcom Františka II. Rákociho počas stavovských povstaní v 17.storočí. Veliaci cisársky generál rozšíril obranu okolia o silné valy a bašty na okolitých kopcoch. Bašta na Hradnej hore bola predsunutou strážou samého Hrádku. Keď roku v 1709 došlo k bitke, cisárski vojaci odolali náporu ale okolité obce boli do základov zničené. Hrad bol veľmi poškodený. Od roku 1703 patril hrad Jánovi Liechtensteinovi, po jeho smrti ho odkúpil erár. Od roku 1762 bol strediskom komorského likavsko-hrádockého panstva. Tu sa sústreďovala administratíva podnikov lesného hospodárstva, hutníctva a železiarstva i lesného úradu, okolo ktorých sa v 2.polovici 18.storočia a v 19.storočí formovala zástavba širokého okolia. Po požiari v roku 1803 bola obnovená iba jeho spodná časť s kaštieľom a pôvodný hrad zostal podnes v rozvalinách.

Klenutý prejazd do nádvoria kaštieľa patrí k pôvodným konštrukciám opevnenia hradu a jeho vstupnej brány. Pred bránou sa nachádzala vodná priekopa, ktorá je dnes zastavaná budovami. Postupné narastanie pôdorysu je opticky zjednotené barokovými pruskými klenbami. V interiéri hradu je zachovaný prevet aj s doskou a štrbinové strieľne. Interiér kaštieľa je sčasti rekonštruovaný. V miestnostiach sú odkryté maľby na stenách a stropoch, ktoré budú po ich zakonzervovaní tvoriť bohatú výzdobu interiéru. Jadro hradu tvorí ruina dvojvežového paláca, ku ktorému dodatočne pristavali priečne krídlo a do nárožia oboch budov v stavali vonkajšie schodište. Hradný palác má zachovanú siluetu so strednou, horizontálne pôsobiacou obytnou časťou a prevýšenými hmotami bočných veží. Na fasádach sa zachovali početné otvory okien, arkierov, vstupov a štrbinových strieľní. Na fasáde schodišťa kamenné renesančné šambrány okien. Exteriér kaštieľa s výraznými opornými piliermi na nárožiach. Vo dvore arkádová chodba. Horný hrad bol v roku 1930 čiastočne zabezpečený proti rozpadu. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia kaštieľa a zakonzervovanie a zabezpečenie niektorých častí hradu. Hrad je v súkromnom vlastníctve, je oplotený a verejnosti neprístupný. Je možné pozrieť si ho zvonku, prípadne po dohode s majiteľom je možné cez víkend vidieť aj ostatné objekty a rekonštruované interiéry.

Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Je súčasťou Pamiatkovej zóny. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hradné jadro:

Veža I. Veža východná. Východne od hradného paláca. Postavená bola v 1.polovici 14.storočia v gotickom slohu. Upravovaná bola v 2.polovici 15.storočí a v roku 1603. V roku 1803 zanikla. Mala pôdorys v tvare podkovy, boladvojpodlažná.

Hradný palác I. Medzi vežami hradného jadra. Postavený v 1.polovici 14.storočia v gotickom slohu. Upravovaný bol v 2.polovici 15.storočia, v roku 1603. Zanikol v roku 1803. Mal obdĺžnikový pôdorys, bol dvojpodlažný.

Veža II. Veža západná. Postavená bola v 1.polovici 14.storočia v gotickom slohu. Upravovaná bola v roku 1603. V roku 1803 zanikla. Mala štvorcový pôdorys, bola trojpodlažná.

Prvé predhradie:

Hospodárska stavba. Juhozápadný cíp prvého predhradia. Postavená bola v 16.storočí v renesančnom slohu. Upravovaná bola v roku 1603. V roku 1803 zanikla. Mala obdĺžnikový pôdorys, dve podlažia.

Hradný palác II. Aukčná sieň. Severozápadná časť prvého predhradia. Postavený koncom 14. a začiatkom 15.storočia v gotickom slohu. Upravovaný bol v roku 1603. Zanikol v roku 1803. Rekonštrukcia v 21.storočí. Mala štvorcový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, tri podlažia.

Veža schodisková. Južná časť prvého predhradia. Postavená bola v 16.storočí v renesančnom slohu. V roku 1803 zanikla. Mala štvorcový pôdorys, tri podlažia.

Múr hradbový I. Severný a východný obvod prvého predhradia. Postavený bol na prelome 14. a 15.storočia v gotickom slohu. Zanikol v roku 1803.

Hradné nádvorie I. Horné nádvorie. Severne od hradného jadra. Vybudované bolo na prelome 14. a 15.storočia v gotickom slohu. Zaniklo v roku 1803. Malo obdĺžnikový pôdorys.

Studňa I. Severovýchodná časť prvého nádvoria. Vybudovaná bola na konci 14. až začiatku 15.storočia v gotike. Zanikla v roku 1803. Mala kruhový pôdorys.

Múr hradbový II. Severný a východný obvod prvého predhradia. Postavený bol na konci 14. až začiatku 15.storočia v gotickom slohu. Zanikol v roku 1803.

Druhé predhradie:

Kaštieľ.

Múr hradbový III. Južná strana druhého predhradia. Postavený bol v 16.storočí. Zanikol v roku 1803. Rekonštrukcia v 1.polovici 20.storočia.

Hradné nádvorie II. Dolné nádvorie. Okolo zrúcaniny hradu. Vybudované bolo v 16.storočí. Upravované bolo v 17. a 18.storočí. Zaniklo v roku 1803. Malo nepravidelný pôdorys.

Studňa II. Západná časť druhého nádvoria. Vybudovaná bola v 16.storočí. Zanikla v roku 1803. Mala kruhový pôdorys.

Park. Park predpolia okolo hradného komplexu. Vybudovaný bol v 18.storočí. Má pôdorys v tvare nepravidelného U.