Veľké Hoste

Poloha

Obec leží v juhozápadnej časti okresu na Podunajskej pahorkatine v blízkosti rieky Livina.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta v severozápadnej časti katastra obce (301m).

Najnižší bod: Hladina rieky Livina pri výtoku z katastra obce (220m).

História obce

Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1329 ako majetok potomkov komesa Bečendu z rodu Hont-Poznanovcov pod názvom Wendegy (ďalšie názvy: 1390 Nogwendegy, 1773 Welke Hostye, 1918 Veľké Hostie, 1920 Veľké Hoste). V tom roku daroval magister Štefan kráľovi Karolovi Róbertovi v Suchej doline aj obec Wendegy cum aurifodina (Hoste so zlatou baňou). Vyvinula sa zo zemianskej osady z 12.storočia. Názov obce vznikol v súvislosti s osídľovaním obce kupcami a remeselníkmi, takzvanými hosťami, ktorí sem prichádzali v dôsledku ťaženia zlata a železnej rudy v neďalekých Zlatníkoch. Od 16.storočia patrila obec hradnému panstvu Topoľčany, od 17.storočia panstvu Tovarníky. Do konca 18.storočia sa tu vystriedalo niekoľko vlastníkov: gróf Traun, šľachtická rodina Colloredo, neskôr Erdődiovci. Posledným vlastníkom pôdy v chotári obce bol barón Stummer. V roku 1570 mala 5,5 opustených usadlostí, 3 želiarov a 6 nových poddaných, v roku 1715 mala 12 domácností, v roku 1778 mala 2 mlyny, 30 poddanských a 11 želiarskych domácností, v roku 1828 mala 40 domov, v roku 1869 mala 302 obyvateľov, v roku 1880 mala 342 obyvateľov, v roku 1890 mala 329 obyvateľov, v roku 1900 mala 368 obyvateľov, v roku 1910 mala 423 obyvateľov, v roku 1921 mala 481 obyvateľov, v roku 1930 mala 556 obyvateľov, v roku 1940 mala 562 obyvateľov, v roku 1948 mala 473 obyvateľov, v roku 1961 mala 609 obyvateľov a v roku 1970 mala 678 obyvateľov. Obyvatelia boli roľníci, nádenníci, pestovali chmeľ a kapustu. Venovali sa aj mlynárstvu a spracovaniu dreva. V 1.polovici 19.storočia sa vzbúrili proti zemepánovi, barónovi v Továrnikoch. Začiatkom 20.storočia pracovali ako roľníci a sezónni robotníci. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Topoľčanoch, Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom a niektorí v Českej republike.

História osídlenia územia

Územie obce bolo osídlené už v mladom neolite (4.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.), nález sídliska lengyelskej kultúry.

Nález žiarového pohrebiska z okruhu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.

Nález rôznych sídlisk zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l. z okruhu halštatskej kultúry.

Osada z rímskej doby (0-380) a v lokalite Chrásky sídlisko z veľkomoravského obdobia (833-907).

Slovanský mohylník zo 7.-9.storočia.

Zaujímavosti v obci a okolí