Žalostiná (SKUEV0371)

Poloha: Nachádza sa v okrese Myjava, v katastri obcí Chvojnica a Vrbovce.

Rozloha: 219,5026ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: kosienka karbincolistá, modráčik bahniskový, spriadač kostihojový, roháč obyčajný, priadkovec trnkový, ohniváčik veľký, pimprlík mokraďný a kunka žltobruchá.