Štefanová (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Vrbovce.

Rozloha: 54.759m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Štefanova. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Územie predstavuje jeden z dvoch posledných zvyškov lúk masívu Žalostinej na flyšových zosuvoch s cennými populáciami ohrozených druhov rastlín, vrátane čeľade vstavačovitých. Lúky boli v minulosti preslávené floristickým bohatstvom. Je refúgiom ohrozených druhov rastlín v západnej časti Bielych Karpát, ale tiež ukážkou spoločenstiev vznikajúcich na zosuvoch. Územie dôležité z hľadiska vedecko-výskumného, kultúrneho a ochrany genofondu. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Žalostiná, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.