Žalostiná (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Chvojnica.

Rozloha: 21.199m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Územie predstavuje jedno z mála zachovaných  zosuvných pramenísk v západnej časti Bielych Karpát. Pramenná mokraď je v zosuvnej jame s veľkou pestrosťou biotopov na malej ploche s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Prírodná pamiatka je územím európskeho významu Žalostiná, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.