Bučkova jama (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Vrbovce.

Rozloha: 409.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana najväčšieho zachovaného komplexu bielokarpatských zosuvových lúk a výberkových lesov masívu Žalostinej s bohatým výskytom vzácnych, ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov. Ide o rozsiahle zosuvové pásmo na prameniskách potoka. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Žalostiná, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.