Zliechovská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha: Nachádza sa na rozhraní západného a stredného Slovenska a leží v centrálnej časti podcelku. Zo severu, východu a západu ju ohraničuje časť Strážov, z juhu a juhovýchodu časť Javorinka a z juhozápadu časť Belianska vrchovina.

Okresy: Ilava.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 540m.

Geologická stavba: Vznikla vplyvom erózie v mäkkých druhohorných horninách. Vyhĺbili ju vody Zliechovského a Podhradského potoka v mäkkých slienitých a bridličnatých súvrstviach krížňanského príkrovu.

Reliéf: Priamo nad východným okrajom kotliny leží masív vrchu Strážov (1.213,3m), ktorý je dominantou celého geomorfologického celku Strážovské vrchy a poskytuje kruhový výhľad na široké okolie. Malá erózna depresia približne s tvarom trojuholníka sa nachádza priamo pod Strážovom a leží v nej obec Zliechov. Má pahorkovitý reliéf.

Lesné porasty:

Vodstvo: Zaujímavosťou kotliny je jej príslušnosť k dvom povodiam (Váh a Nitrica). Kým severnú časť odvodňuje prítok Podhradského potoka, smerujúceho do Váhu, južnú časť odvodňuje Slávikovský potok, smerujúci južným smerom do Jaseniny a následne do Nitrice.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.