Pamätná tabuľa Pavlovi Uhorskaiovi v Ilave

Pamätná tabuľa Pavlovi Uhorskaiovi v Ilave

Pamätná tabuľa je venovaná ThB. Pavlovi Uhorskaiovi a ďalším evanjelickým kňazom. Je na nej nápis: „Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou, Žalm 46,2. Požehnanej pamiatke ThB. Pavla Uhorskaia generálneho biskupa a ďalším evanjelickým a.v. kňazom väzneným komunistickým režimom za svoje vyznanie. S vďakou a úctou venuje evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku“. Pamätná tabuľa bola odhalená 22.4.2012 a inštalovaná bola na pripomienku súdnych procesov s evanjelickými a.v. duchovnými, ktoré sa začali na jar 1962. Mnohí v nich boli nespravodlivo odsúdení, ďalších poslali do nútených pracovných táborov (PTP) či do technických práporov (TP) a mnohým bol odobratý štátny súhlas k duchovnej činnosti alebo boli preložení na iné miesto. Perzekúcie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave sa začali už v roku 1952. Prenasledovaní boli viacerí pedagógovia a študenti. Pamätná tabuľa je osadená na múre väznice pri schodoch vedúcich do Kostola všetkých svätých v Ilave.