Chudá Lehota

Poloha Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri južnej hranici okresu. Leží pri riečke Livina. Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Hlinky v nadmorskej výške 266m. Najnižší bod: Hladina rieky Livina pri výtoku z katastra obce v lokalite Kyslá voda (196m). História obce Územie bolo pravdepodobne osídlené už v 12.storočí, keď bolo súčasťou kláštorného majetku kláštora benediktínov na Zobore pod starým názvom Dubokany. Obec bola založená hosťami z Nadlíc so súhlasom zoborského opáta už pred rokom 1345 na zákupnom práve. Prvýkrát sa spomína v roku 1400 ako Wylies, Wyles. Ďalšia hodnoverná správa o obci pochádza zo 17.júla 1407, keď na sviatok svätého...

Horné Naštice

Poloha Obec leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. Leží na brehoch rieky Radiša východne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Najvyšší bod: Juhovýchodný svah bezmenného vrchu severozápadne od lokality Valachová kopanica (345m). Najnižší bod: Hladina rieky Radiša pri výtoku z katastra obce (221m). História obce Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1295 ako Nesthe (ďalšie názvy: 1483 Nasczycz, 1506 Nasthycze, 1808 Horní Nastice). V rokoch 1295-1321 patrila Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Po jeho smrti sa stala kráľovským majetkom. Až do konca feudalizmu patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala 26 domov, v roku 1784 mala 39 domov, v roku 1828...

Haláčovce

Poloha Obec leží na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Haláčovka v centrálnej časti okresu. Leží západne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Najvyšší bod: Juhovýchodný svah bezmenného vrchu v lokalite Ležiská, Mokraď v nadmorskej výške 300m. Najnižší bod: Hladina Haláčovky pri výtoku z katastra obce (217m). História obce Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1407 ako Halach (ďalšie názvy: 1467 Halacz, 1469 Holach, 1520 Halach, 1773 Halacžowcze). Bola zemianskou obcou, vlastnila ju miestna rodina Haláčovských. V roku 1598 mala 7 zemianskych domov, v roku 1784 mala 25 domov, v roku 1828 mala 11 domov, v roku 1869 mala 131 obyvateľov, v roku 1880 mala 117...

Dvorec

Poloha Obec leží na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Inovec v centrálnej časti okresu. Leží juhozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Kopanice (273m). Najnižší bod: Hladina rieky Inovec pri výtoku z katastra obce (195m). História obce Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1455 ako Odwarcz (ďalšie názvy: 1469 Dwhoreczk, 1472 Odworcz, 1520 Dworecz). Zemianska obec patrila viacerým zemianskym rodinám: Dvorecký, Dobrý, Palček. V roku 1598 mala obec 6 zemianskych domov, v roku 1784 mala 25 domov a 144 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 205 obyvateľov, v roku 1869 mala 140 obyvateľov, v...

Park pri kaštieli v Dvorci

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou okolo kaštieľa bol zriadený v 2.polovici 18.storočia po výstavbe kaštieľa. Má lichobežníkový pôdorys. Úpravy parku prebehli po roku 1902, v 50.rokoch 20.storočia a v roku 2001. V parku bola gaštanová aleja, v severnej časti sa nachádzalo jazierko a vo východnej časti elipsovité kvetinové vázy, na terase prístavby pri kaštieli bola zriadená kvetinová záhrada a studňa. Hlavný vstup do parku viedol cez veľkú, umelecky kovanú bránu. Park sa nachádza v strede obce Dvorec.