Starý hrad (Starhrad, Varín)

Zrúcaniny hradu dvíhajúce sa v nadmorskej výške 475m priamo na pravom brehu nad korytom Váhu na ostrom hrebeni vybiehajúcom na západ z vrchu Plešel /980,8m/ východne od obce Nezbudská Lúčka. Hrad postavili na ochranu starej cesty vedúcej Považím a vyberalo sa tu mýto. Stál neďaleko brodu, kde cesta prechádzala z pravého brehu na ľavý. Patril varínskemu panstvu a spočiatku sa nazýval hrad Varín. Nepriamo je doložený z roku 1235, spomína sa tiež v roku 1267. Koncom 13.storočia patril aj Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Priamo je doložený v roku 1321. V 13.storočí sa stal strediskom panstva Starý hrad, ku ktorému patrili okolité obce aj Žilina. Názov Starý hrad dostal až po postavení hradu Strečno, ktorý prevzal jeho pôvodnú funkciu. Prvýkrát sa tak spomína v roku 1384. Najstaršou časťou hradu bola útočištná veža, ktorá mohla vzniknúť ešte v 13.storočí okolo roku 1235. Hrad vtedy patril predkom Balašovcov, potom Matúšovi Čákovi a v roku 1323 zvolenskému županovi Dončovi. Neskôr sa dostal do kráľovských rúk. V 14.storočí, keď sídlil na hrade kráľovský kapitán s posádkou, postavili niektoré obytné a hospodárske budovy. Od roku 1443 patril väčšinou Pongrácovcom, okrem krátkych období, keď sa o hrad bojovalo ako napríklad v rokoch 1529-1553 v zemepánskej vojne s Mikulášom Kostkom zo Strečna. Pongrácovci tu bývali až do 16.storočia, keď si v Krasňanoch postavili pohodlný renesančný kaštieľ a nepohodlný hrad opustili. Do začiatku 18.storočia sídlili na hrade jeho strážcovia. Po ich odchode začal hrad postupne chátrať.

Hrad svojim pôdorysom pretiahnutého tvaru sleduje charakter terénu. Na najvyššom bode stála veža podkovovitého tvaru, na západ od nej stáli spočiatku budovy na neveľkom nádvorí. Až Pongrácovci hrad v 2.polovici 15.storočia doplnili neskorogotickým poschodovým palácom v priestore horného hradu. Na východ od veže v predhradí vybudovali obydlie pre vojenskú posádku a hospodárske budovy, ktoré tvorili súčasť predsunutej obrany hradu. Predhradie uzatvárala šijová priekopa nad ktorou bol pravdepodobne padací most.

Hrad si zachoval murivo a dispozíciu stredovekého hradu. Veža je dodnes zachovaná asi do výšky druhého poschodia. Na západ od nej sú viditeľné zvyšky paláca a ostatné poškodené múry sledujú terén skaly. V predhradí je viditeľná šijová priekopa a základy hospodárskych budov. V areáli sa miestami zachovali otvory pôvodných okien a vstupov. Na paláci je vidieť časť gotického arkiera. Zo zrúcaniny je unikátny pohľad na Domašínsky meander Váhu.

Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 2017. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hradné jadro:

Obytná veža. Neskororománska obytná veža bola postavená pred rokom 1241. Upravovaná bola v roku 1673. Štvorpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a lichobežníkovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti hradného jadra.

Hradný palác I. Starý hradný palác (západný) bol postavený v gotike v 13.storočí. Štvorpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti hradného jadra.

Hradný palác II. Nový hradný palác (južný) bol postavený v neskorej gotike v 2.polovici 15.storočia. Štvorpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnej časti hradného jadra.

Bastión. Päťboký delostrelecký bastión bol postavený v renesancii v 15.-16.storočí. Má päťuholníkový pôdorys. Nachádza sa v juhozápadnom ukončení hradu.

Delová veža. Renesančná delová veža bola postavená po roku 1525. Štvorpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare podkovy. Nachádza sa vo východnej časti hradného jadra.

Koridor. Koridor s bránou bol vybudovaný v gotike v 13.storočí. Trojpodlažná brána a koridor s nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa severovýchodne od obytnej veže.

Prvé predhradie:

Delová bašta. Delová bašta (rondel s predpolím) bola postavená v neskorej gotike v 15.storočí. Má pôdorys v tvare podkovy. Nachádza sa severovýchodne od hradného jadra.

Druhé predhradie:

Hospodárska stavba I. Juhovýchodná hospodárska stavba bola postavená v renesancii v 1.polovici 16.storočia. Dvojpodlažná stavba s nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnej časti druhého predhradia.

Hospodárska stavba II. Severozápadná hospodárska stavba bola postavená v renesancii v 1.polovici 16.storočia. Dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severozápadnej časti druhého predhradia.

Bránová veža. Zaniknutá vstupná veža. Bola dvojpodlažná so štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti druhého predhradia.

Cisterna. Zaniknutá cisterna z 1.polovice 16.storočia. Mala štvoruholníkový pôdorys. Nachádza sa v severovýchodnej časti druhého predhradia.

Hradbový múr I. Severozápadný hradbový múr bol postavený v renesancii v 1.polovici 16.storočia. Nachádza sa v severozápadnej časti druhého predhradia.

Hradbový múr II. Severný hradbový múr bol postavený v renesancii v 1.polovici 16.storočia. Nachádza sa v severnej časti druhého predhradia.

Hradné nádvorie. Vybudované bolo v renesancii v 1.polovici 16.storočia. Nachádza sa severne od hradného jadra.

Predpolie:

Šijová priekopa. Suchá priekopa z 16.storočia. Nachádza sa severovýchodne od druhého predhradia.