Papradianka (SKUEV0641)

Poloha: Nachádza sa v okrese Považská Bystrica, v katastri obce Papradno.

Rozloha: 23,7036ha.

Vyhlásenie: Ochrana biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá a vydra riečna.

Dôvod ochrany: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu pod názvom Papradnianka doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Papradianka.

Popis: Územie sa nachádza v geomorfologickom celku Javorníky, podcelok Vysoké Javorníky. Aluviálne porasty toku v dĺžke približne 7km tvoria vyššie uvedené biotopoy európskeho významu. Dopĺňajú ich biotopy Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (Ls1.3). Prevažuje tu jelša sivá, dopĺňa ju jaseň štíhly, brest horský, vŕba krehká a iné. Čiastkovo tieto biotopy dopĺňajú aj Brehové porasty deväťsilov (Br6) na nivách a Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (Lk5). Vyskytuje sa tu rybárik riečny, stojaté vody obsadzuje kunka žltobruchá a rozmnožuje sa tu skokan hnedý. Z národne významných biotopov sú zastúpené Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí (Lk6), okrajovo Mezofilné pasienky a spásané lúky (Lk3). Mokrade, ku ktorým patria aj vodné toky vytvárajú miesto pre život mnohým rastlinným aj živočíšnym druhom a zároveň sú zdrojom vody a potravy pre množstvo živočíchov, ako aj pre človeka.k