Nebrová (SKUEV0378)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obce Červený Kameň.

Rozloha: 27,7734ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, priadkovec trnkový, modráčik bahniskový, modráčik krvavcový a kunka žltobruchá.