Nebrová (SKUEV0378)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obce Červený Kameň na západnom svahu vrchu Kobylinec (911,6m) v údolí Tovarského potoka.

Rozloha: 27,7734ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, priadkovec trnkový, modráčik bahniskový, modráčik krvavcový a kunka žltobruchá. Z geologického hľadiska horninový podklad tvorí flyš budovaný pieskovcami a ílovcami. Povrch územia je intenzívne zvlnený s mnohými depresiami, ktoré sú väčšiu časť roka zamokrené a často aj naplnené vodou. Územie bolo pôvodne zalesnené. Neskôr boli lesy odstránené a na ich mieste vznikli lúky a polia, ktoré boli neskôr zaúhorené. V 2.polovici 20.storočia boli lúky obhospodarované ako pasienky, len občas vykášané. S ustupovaním pastvy začala expanzia smlzu kroviskového a na nive Tovarského potoka aj trste obyčajnej a túžobníka brezolistého. Na pasienkoch sa rozmáha krovitý nálet.