Nebrová (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Červený Kameň.

Rozloha: 533.000m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 53,30ha (z toho bolo 7,94ha lesov, 5,13ha lúk a 40,23ha pasienkov). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Považská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana uceleného komplexu bielokarpatských lúčnych a pastvinných spoločenstiev so značnou druhovou biodiverzitou. Územie nie je ovplyvnené intenzifikačnými zásahmi. Výskyt viacerých vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Zamokrené lúky sú tiež miestom výskytu kosatca trávolistého, mečíka škridlicovitého, vstavača obyčajného, vstavača bazového a päťprstnice obyčajnej. Ideálna plocha pre uchovanie genofondu i monitoring zmien životného prostredia. V potoku pretekajúcom územím žije okrem pstruha potočného aj hlaváč pásoplútvy a rak riečny, na brehoch vzácna bystruška potočná. K chráneným druhom živočíchov patria aj mloky (bodkovaný, horský), kunka žltobruchá, hniezdi tu i chrapkáč poľný. Nebrová je dokonca aj jedným z mála území Bielych Karpát trvale obývaných medveďom hnedým. Prírodná rezervácia sa nachádza na území CHKO Biele Karpaty a je súčasťou územia európskeho významu Nebrová, vyhláseného v roku 2004, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.