Kulháň (SKUEV0134)

Poloha: Nachádza sa v okrese Topoľčany, v katastri obce Prašice a v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obce Zlatníky.

Rozloha: 129,1585ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, fuzáč veľký, roháč obyčajný a kunka červenobruchá.