Kulháň (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v okrese Topoľčany, v katastri obce Prašice a v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obce Zlatníky.

Rozloha: 1.289.765m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2021.

Opis: Zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0), Ls3.3 Dubové nátržníkové lesy (*91I0), Ls3.6 Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), fuzáč obrovský/fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), *fuzáč alpský (Rosalia alpina), pásikavec (Cordulegaster=Cordugaster heros) a plocháč červený (Cucujus cinnaberinus). V 4.stupni ochrany (zóna B) je 64,9639ha plochy, v 3.stupni ochrany (zóna C) je 27,8366ha plochy a v 2.stupni ochrany (zóna D) je 36,1760ha.