Klapy (SKUEV0581)

Poloha: Nachádza sa v okrese Považská Bystrica v katastri obce Udiča.

Rozloha: 6,2124ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011.

Dôvod ochrany: Ochrana biotopov európskeho významu: Dealpínske travinno-bylinné porasty (6190), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolinnom stupni (8160*) a druhov európskeho významu: fuzáč alpský, jasoň červenooký, výr skalný a poniklec prostredný.