Klapy (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v celku Javorníky (podcelok Nízke Javorníky, časť Púchovská vrchovina), v katastri obce Udiča. Je súčasťou ÚEV Klapy.

Rozloha: 62.200m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 6,22ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana výraznej krajinnej dominanty s výrazným skalným hrebeňom v tvare kozieho chrbta tiahnúceho sa v smere západ-východ, s mnohými skalnými rebrami. Na južne orientovanej strane hrebeňa sa nachádzajú veľmi sklonité stráne so skalnými stupňami. Reliéf v juhozápadnej časti je veľmi členitý. Hlavný vrchol Klapy (653,7m) sa nachádza na hrebeni. Nachádzajú sa na ňom lesné a trávnaté plochy orientované na juh. Členitosť reliéfu je daná geologickou stavbou podložia. Bradlo je budované horninami mezozoika bradlového pásma – piesčitými krinoidnými rohovcovými a hľuznatými vápencami, okolie je budované menej odolnými ílovcami, kriedovými vápencami, pieskovcami, zlepencami, slienitými bridlicami, slieňovcami a pestrými slieňami. Je súčasťou bradlového pásma lemujúceho vonkajší okraj Vnútorných Západných Karpát. V spodnej časti brala na juhovýchodnej strane, zvanom „Cigánka“ je malá puklinová jaskyňa. Okrem hodnôt anorganickej prírody, ktoré sú v území primárne, zvyšujú význam a dôvody ochrany spoločenstvá rastlín a spoločenstvá živočíchov naň viazané. Územie je floristicky bohaté. Na zložení vegetačného krytu sa podieľajú hlavne teplomilné druhy skalných spoločenstiev, ktoré na južne orientovaných karbonátových horninách našli optimálne podmienky i napriek severnejšej polohe územia. Pestrosť vegetačného krytu násobí prítomnosť endemitov, reliktov, dealpínskych prvkov a zriedkavých, ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov. Nachádza sa tu 125 druhov nižších rastlín (lišajníkov) a až 165 druhov vyšších rastlín. Ojedinele sa tu vyskytuje poniklec prostredný z čeľade Orchidaceae. Žije tu motýľ jasoň červenooký, chrobák fúzač alpský. Pôvodný výskyt borovice lesnej v skalných biotopoch (na ťažko prístupných strmých skalách, hrebienkoch a svahoch). Lesné biotopy tvoria približne polovicu výmery územia, konkrétne jej západnú časť. Predstavuje ich komplex biotopov reliktných vápnomilných borovicových a smrekovcových lesov a vápnomilných bukových lesov. Tieto porasty sú zmiešané, pričom najväčšie zastúpenie tu má buk lesný. Územie tvorí jeden z posledných ostrovov teplomilných vápencových spoločenstiev v severozápadnom smere rozšírenia v Karpatoch. Bradlo je výraznou krajinnou dominantou na pravom brehu vodnej nádrže Nosice. Predstavuje južne situované chránené územie v geomorfologickom celku Javorníky, podcelku Nízke Javorníky, časti Púchovská vrchovina. V skalných bralách počuť včas na jar húkanie výra skalného. Na vrchol vedie turistický chodník s peknou vyhliadkou.