Čertov (SKUEV0102)

Poloha: Nachádza sa v okrese Považská Bystrica, v katastri obce Horná Mariková a v okrese Púchov, v katastri obce Lazy pod Makytou.

Rozloha: 400,7549ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*), Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: kováčik fialový, fúzač alpský, roháč obyčajný, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, netopier obyčajný, netopier veľký (alebo betopier Blythov), uchaňa čierna, medveď hnedý a rys ostrovid.