Čertov (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Kysuce v okrese Púchov, v katastri obce Lazy pod Makytou.

Rozloha: 846.200m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 84,62ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Považská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana lesných spoločenstiev prevažne prirodzeného druhového zloženia a štruktúry. Sú vhodným objektom na štúdium vývoja, rastu a štruktúry prirodzených lesných biocenóz na flyši v stredných a vyšších horských polohách Javorníkov. Prírodná rezervácia sa nachádza na území CHKO Kysuce a je súčasťou územia európskeho významu Čertov, vyhláseného v roku 2004, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.