Brezovská dolina (SKUEV0368)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obce Červený Kameň.

Rozloha: 2,4762ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220) a druhov európskeho významu: pimprlík bruškatý, priadkovec trnkový a kunka žltobruchá. Na flyšovom podklade sa vytvoril zvlnený reliéf vďaka existencii zosuvov akumulácií penovca na svahových prameniskách. Pôvodne bolo územie porastené dubovo-bukovými lesmi, na mokrinách jelšovo-jaseňovými lesmi. Väčšina územia bola v minulých storočiach odlesnená a využívaná ako jednokosné lúky, časť aj ako orná pôda, ktorá neskôr bola zaúhorená. V 2.polovici 20.storočia boli lúky obhospodarované ako pasienky, len občas vykášané. S ustupovaním pastvy začala expanzia smlzu kroviskového a na nive Tovarského potoka aj trste obyčajnej a túžobníka brezolistého. Na pasienkoch sa rozmáha krovitý nálet. V Brezovskej doline sú doteraz zachované terasy pôvodných polí. Z biotopov a druhov sa na území nachádzajú lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, mäkkýš pimprlík mokraďný, chrobák bystruška topoľná, motýľ modráčik tmavohnedý, mlok horský, ľalia zlatohlavá a kruštík močiarny.