Brezovská dolina (SKUEV0368)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obce Červený Kameň.

Rozloha: 2,4762ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220) a druhov európskeho významu: pimprlík bruškatý, priadkovec trnkový a kunka žltobruchá.