Brezovská dolina (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v bočnej doline Červenokamenskej doliny v nadmorskej výške 460-500m v okrese Ilava, v katastri obce Červený Kameň.

Rozloha: Rozloha je 24.768m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989 ak ochránený prírodný výtvor Brezovská dolina. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Expozícia územia je východná. Územie je súčasťou flyšového pásma Bielych Karpát. Celý priestor je vlastne jeden zosuvný prúd, podmočený prameňmi s extrémne tvrdou vodou, z ktorej sa vyzrážali pomerne hrubé vrstvy penovca (do 1m), pokrývajúce časť územia. Pôdy sú tu plytké, často nedosahujú ani 1cm mocnosti na penovcoch, na ostatných zosuvoch je hnedá lesná pôda, sčasti erodovaná až na skelet a na podmočených miestach v depresiách je tmavá glejovitá pôda. Na celom území sa prudko striedajú mikroplôšky extrémne suché s mokrinami a drobnými vodnými plochami. V dôsledku takejto pestrej geologickej stavby, hydrologického režimu a extenzívneho pasienkarskeho využitia sa tu uchovalo veľmi pestré rastlinstvo. Na mokrých plochách rastie ostrica metlinatá, páperník úzkolistý, bezkolenec belasý, vŕba popolavá, prstnatec májový, praslička močiarna, praslička obrovská, pichliač potočný, veronika vodná, škarda močiarna, kruštík močiarny a iné. Na suchých miestach a penovcových hrboch rastie spoločenstvo s dominanciou mrvice perovitej, ďalej tu rastie podkovka chochlatá, vstavač vojenský, kručinka farbiarska, zvonovník klasnatý, tôňovka dvojlistá, krvavec menší, orlíček obyčajný, hrdobarka obyčajná, bradáčik vajcovitý, vika krovisková, kostihoj hľúznatý, kukučja lúčna, päťprstnica horská, päťprstnica obyčajná, päťprstnica hustokvetá, marinka psia, zvonček klbkatý, jagavka vetvistá, ďatelinovec bylinný, krúštik tmavočervený, zvonček broskyňolistý a veľká populácia hmyzovníku Holubyho. Na nekosených plôškach začína invázia smlzu kroviskového, v nižších polohách konopáča obyčajného a trste obyčajnej. Zo živočíchov tu našli útočisko viaceré vzácne bezstavovce (mäkkýše, chrobáky), tiež tu žije chránená kunka žltobruchá i užovka hladká. Ochrana lokality s hodnotnou ukážkou kombinácie zosuvu a tvorby vápnitých penovcov, na ktorej sa striedajú suché časti s prevlhčenými plochami. V dôsledku rôznorodých stanovištných pomerov sa uchoval celý reťazec hodnotných rastlinných spoločenstiev odstupňovaných v závislosti na podmočení, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska. Výskyt ohrozených rastlín. Prírodná pamiatka sa nachádza na území CHKO Biele Karpaty a je súčasťou územia európskeho významu Brezovská dolina, vyhláseného v roku 2004, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.