Bebravská niva

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrianska niva.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Na severe ju ohraničujú Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina, časť Kňaží stôl), na východe a na západe podcelok Nitrianska pahorkatina (časti Bánovská pahorkatina a Bojnianska pahorkatina), na juhu časť Stredonitrianska niva.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.