Veľký Tribeč

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Tribeča.

Poloha: Tvorí najvyššiu časť celku Tribeč a leží v jeho centrálnej časti. Na severe ho ohraničuje Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianske pahorkatina), na východe podcelok Rázdiel, na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Žitavská pahorkatina) a na juhozápade podcelok Jelenec.

Okresy: Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Tribeč (829,6m).

Najnižší bod: Západný okraj územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Veľkého Tribeča sú Vysoký Tribeč, Zlatnianske predhorie, Hornonitrianske predhorie.