Tribeč

Zatriedenie: Geomorfologický celok Fatransko-tatranskej oblasti v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa na západnom Slovensku. Na severe ho ohraničuje Hornonitrianska kotlina, na východe Vtáčnik, na juhovýchode Pohronský Inovec a na juhu a na západe Podunajská pahorkatina.

Okresy: Nitra, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce.

Rozloha: Rozloha 496km2.

Najvyšší bod: Veľký Tribeč (829,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa v katastri Topoľčian v nadmorskej výške 142m.

Geologická stavba: Patrí medzi jadrové pohoria, ktorých jadro je budované granitoidnými horninami a kryštalickými bridlicami. Na jadre sú obalové série a príkrovy (kremence, pieskovce, ílovité bridlice, vápence a dolomity). Charakteristické pre toto pohorie sú kremencové tzv. hôrky, ktoré vznikali zapadaním odolných kremencových vrstiev do mäkkých sedimentárnych vrstiev.

Reliéf: Pohorie má podobu trojuholníkového výbežku do Podunajskej nížiny. Vysoký ústredný chrbát má hornatinový reliéf, po obvode pahorkatinový reliéf. Pohorie je dlhé takmer 50km a najväčšia šírka dosahuje 18km. V Tribeči sú dva typy krajiny, hornatinová zalesnená, neosídlená krajina s lesohospodárskou funkciou a vrchovinná predhorská zalesnená krajina s enklávami lesostepí, so sústredenou vidieckou a kopaničiarskou sídelnou štruktúrou a poľnohospodárskou funkciou. Podstatná časť je v CHKO Ponitrie.

Lesné porasty: Povrch je pokrytý listnatými lesmi, najmä dubovými, dubo-hrabovými a bukovými, ktoré prevažujú. Na juhovýchodných okrajoch sa pestuje vinič, miestami sa tu nachádzajú ovocné sady.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Smerom od úpätia k najvyššej časti má teplú, mierne teplú a chladnú klimatickú oblasť.

Delenie: Tribeč sa delí na 4 geomorfologické podcelky: Zobor, Jelenec, Veľký Tribeč, Rázdiel.