Rázdiel

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Tribeča.

Poloha: Leží v jeho severovýchodnej časti. Na severe ho ohraničuje Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina), na východe Vtáčnik (podcelky Vysoký Vtáčnik, Nízky Vtáčnik a Župkovská brázda), na juhu Pohronský Inovec (podcelok Lehotská planina), na juhozápade Podunajská pahorkatina (podcelok Žitavská pahorkatina) a podcelok Veľký Tribeč a na západe a severozápade Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska pahorkatina a Nitrianska niva).

Okresy: Partizánske, Zlaté Moravce, Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Sokolec (799,0m).

Najnižší bod: Západný okraj územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Rázdiela sú Skýcovská vrchovina, Kolačnianska vrchovina, Kolačnianska brázda, Veľkopoľská vrchovina.