Kľacké duglasky

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1993 a 2009. Sú to tri exempláre duglasky tisolistej s výškou od 37 do 42m, obvodom kmeňa od 254 do 287cm, priemerom koruny od 7 do 9m a vekom 120 rokov. Sú chránené ako mimoriadne významné stromy z vedeckých, ekologických a krajinotvorných  dôvodov. Nachádzajú sa severne od obce Kľak.