Beckovské Skalice (SKUEV0566)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri obce Beckov.

Rozloha: 33,0661ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhov európskeho významu: žltáčik zanoväťový, priadkovec trnkový, spriadač kostihojový a netopier obyčajný.