Súľovská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Súľovské skaly.

Poloha: Zaberá jeho centrálnu časť. Nachádzajú sa v nej obce Prečín, Vrchteplá a Súľov-Hradná.

Okresy: Bytča, Považská Bystrica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižším miestom územia je koryto Domanižanky v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf: Postupným zahlbovaním do zlepencovej klenby došlo k obnaženiu druhohorného kriedového jadra, tvoreného hlavne ílovitými bridlicami. Ich odnosom sa vytvorila charakteristická inverzia (zvrat) reliéfu, s výrazným zvyškom venca zlepencových skál okolo kotliny. Vo vyvýšenej časti veľkej vrásy vznikla namiesto chrbta kotlina (tzv. inverzia georeliéfu). Kotlina je obklopená vencom tvrdších zlepencov Súľovských skál. Veniec hôr narušujú iba tiesňavy riek Domanižanka v južnej, Manínsky potok v strednej a Hradnianka v severnej časti, ktoré odvádzajú vody západným smerom do Váhu. Kotlinu vyhĺbila riečka Hradnianka v mäkkých bridličnatých súvrstviach. Má pahorkatinný mierne zvlnený povrch, ktorému ostro kontrastujú ostré hrebene. Kotlina je dlhá približne 12km v smere severovýchod-juhozápad a široká 3km v smere západ-východ. Súčasťou kotliny je Súľovská tiesňava, ktorú tvorí prielomové údolie riečky Hradnianka.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo: Vyskytuje sa tu ostrevka vápnomilná.

Živočíšstvo: Žijú tu chránené druhy vtákov.

Klimatické pomery:Delenie: Nedelí sa.