Krahulčie vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Považského Inovca.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti a zaberá okolie vrchov Marhát (748,2m) a Gajda (609,0m). Na severe ho ohraničuje podcelok Nízky Inovec, na východe e na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina) a na západe podcelok Inovecké predhorie.

Okresy: Topoľčany.

Rozloha:

Najvyšší bod: Marhát (748,2m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Západná časť územia je tvorená vápencami a dolomitmi, miestami bridlicami a pieskovcami stredného až vrchného triasu. Východnú časť tvoria hercýnske granity, granodiority a tonality z obdobia vrchného devónu až stredného permu. Centrálna časť je rôznorodého geologického zloženia. Okrem spomenutého horninového obalu sú ostrovčekovo rozložené aj areály slienitých vápencov, slieňovcov, ílovcov a pieskovcov spodnej až strednej kriedy, ďalej piesčité, krinoidové, škvrnité, rádiolaritové a hľuznaté vápance, rohovce a bridlice z obdobia jury a taktiež vápnité bridlice, ílovce, peiskovce a kremenece spodného triasu, ako aj areál pararúl, svorov a migmatizovaných rúl s polohami amfibolitov zo staršieho paleozoika.

Reliéf: Je to plošne najmenší podcelok Považského Inovca. Hlavný chrbát je vysunutý na juhovýchod, presahuje výšku 600m. Jeho východné svahy strmo klesajú do úzkeho predhoria. Z plošinatej vrcholovej časti vystupujú vo výške 500-600m vystupujú skalné tvrdoše, ktoré tvoria najvyššie vrchy podcelku. Výrazný je najmä vápencový najvyšší vrch.

Lesné porasty: Z drevín prevažujú druhy rodu dub, v najvyšších polohách sa vyskytuje aj buk lesný.

Vodstvo: Prevažná časť územia patrí do povodia rieky Nitra, malá severozápadná časť do povodia Váhu.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do mierne teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti. Teploty vzduchu v júli dosahujú 16-18°C, okrajové polohy na juhu 19-20°C. Januárové teploty sa pohybujú v rozmedzí -5°C až -4°C na severe a -4°C až -3°C na juhu. Ročný úhrn zrážok predstavuje 700-800 mm. Malá časť územia patrí do mierne chladnej klimatickej oblasti. Priemerné teploty v januári sú od -6°C do -4°c, v júli 16-17°C. Ročný úhrn zrážok je 800-900mm, snehová pokrývka je 100-120 dní.

Delenie: Podcelok Krahulčie vrchy sa ďalej nedelí.