Selecká kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Inovecké predhorie.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti západne od hlavného hrebeňa. Na severe ho ohraničuje Považské podolie (podcelok Trenčiansky kotlina), na východe podcelok Vysoký Inovec a na západe podcelok Inovecké predhorie.

Okresy:

Rozloha: 6km2.

Najvyšší bod: Najvyšší bod je strmo stúpajúci vrchol Hradisko (732,0m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Kotlina vznikla na málo odolných permských bridliciach. Jej vyvýšené okolie tvoria pevné spodnotriasové kremence, ktoré najmä na východnom okraji kotliny (Hradisko-732,0m) vytvárajú strmú hrádzu prevyšujúcu dno kotliny o viac ako 400m.

Reliéf: Je to vnútrohorská brázda. V južnej časti územia je menšie krasové územie, krasový prameň a prameň kyselky.

Lesné porasty: Kotlina je odlesnená, predstavuje typ krajiny s kultúrnou lesostepou a vidieckou sídelnou štruktúrou.

Vodstvo: Územie odvodňuje Selecký potok.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.