Pamiatková rezervácia Bratislava

Územie historického Starého Mesta bolo 5.10.1954 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich ohrozením vyvolaným zmenami životného štýlu a transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok. Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie pamiatkovej rezervácie s jej historickou a urbanisticko-architektonickou skladbou zástavby. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 46,5ha. Tvorí ju hrad s podhradím a historické jadro mesta. Vzhľad historického jadra mesta určujú zachované meštianske domy a mestské paláce, v jadre stredoveké, viac ráz v 15. a 16.storočí prestavané a upravené. Najstaršie meštianske domy a kanónie sa nachádzajú v okolí Hlavného námestia a ulíc Kapitulská, Michalská, Ventúrska, Panská a Laurinská, niektoré s románskym jadrom vo forme veže, iné s dvormi a prejazdmi. V meste sa nachádza množstvo verejných budov kvalitnej a pamiatkovo chránenej  novodobej modernej architektúry. V roku 2015 sa v pamiatkovej rezervácii nachádzalo 264 kultúrnych pamiatok.

Leave a Reply