Pajštún

Zrúcaniny stredovekého pohraničného strážneho gotického hradu, ktorý sa nachádza na skalnom vápencovom ostrohu severne od obce Borinka a východne od Stupavy. Patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých Karpatoch preberali od 13.storočia funkciu ochrany severozápadných hraníc uhorského štátu. Vznikol v 2.polovici 13.storočia, písomne je doložený v roku 1273. Najstarší majitelia mali spoločné panstvo so Stupavou, kam sa najskôr aj vrátili. Od 14.storočia (1390) až do vymretia rodu v roku 1526 patril grófom zo Svätého Jura a Pezinka. V 16.storočí bol v držbe Serédiovcov a neskôr Salmovcov, ktorí ho podrobili renesančnej prestavbe vonakjších opevnení s mohutným rondelom a delovými pozíciami, ukončenej v roku 1550. V roku 1592 ho od nich získal Mikuláš Pálfi. Uskutočnil prestavbu obytných priestorov a vybudoval nové vonkajšie opevnenie vhodné na vtedajšie požiadavky obrany. Vo vlastníctve Pálfiovcov bol hrad až do roku 1867, keď ho so stupavským panstvom kúpili Károliovci. Hrad je pôdorysom prispôsobený terénu, na ktorom stojí. Okolo horného hradu so zachovanými zvyškami obytných budov a hradieb s delovými baštami bol v 16. a 17.storočí vybudovaný nový taliansky systém bastiónového opevnenia s mohutným delostreleckým rondelom, dokončeným pred rokom 1550, a delovými pozíciami. Na hrade sú v mieste vysokej vstupnej veže s padacou bránou zachované mohutné kamenné krakorce arkiera s neskororenesančnými manieristickými maskarónmi patriace do okruhu prác majstrov pôsobiacich na Červenom Kameni a v Bratislave. Hrad vyhorel v polovici 18.storočia. Čiastočne ho opravili a naďalej používali. V roku 1810 bol hrad zničený napoleonskými vojskami a odvtedy pustol. Pôvod názvu hradu tkvie v skomolenine nemeckého a maďarského výrazu pre jantár (Bernstein, Boróstán). Pomenovanie hradu signalizuje úzku spätosť s jednou z vetiev pravekej tzv. Jantárovej cesty, vedúcej k Baltu.

Stredoveký hrad, z ktorého sa zachovali iba zvyšky muriva, podstatne prestavali v období renesancie. Zo 16.storočia pochádza na svoj čas moderné renesančné opevnenie, ktoré sa opieralo o mohutný rondel, na ktorom sa dali umiestniť delá. Opevnenie dokončili v roku 1550. Ďalej ho zdokonaľovali v priebehu 17.storočia Pálfiovci, ktorí ukončili základnú prestavbu hradu a jeho rozšírenie už v roku 1619. Ešte väčšie zmeny nastali pri stavebných úpravách v polovici 17.storočia, keď nanovo prestavali obytné budovy a vybudovali ďalšie vonkajšie opevnenie. Hradné budovy sa zachovali vo fragmentoch okolo ústredného nádvoria, ktorého plochu prekrýva násyp z poškodených murív. Najsúvislejšie je obvodové murivo palácov a opevnení vstavaných do masívu hradného brala, so zachovanými otvormi okien, arkierov, vstupov, v murive s odľahčovacími oblúkmi a stopami po klenbách. Najpôsobivejšie sú krákorce niekdajšej pavlače nad vstupom s neskororenesančnou výzdobou v podobe maskarónov z roku 1619, ktoré svojou rôznorodosťou dokumentujú nároky staviteľa na architektúru a jej umelecké stvárnenie.

Hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hradné jadro:

Hradný palác severný. Severný palác horného hradu. Ruina. Postavený bol v renesancii v 16.storočí. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, zanikol v roku 1810. Mal obdĺžnikový pôdorys, bol štvorpodlažný s podpivničením.

Hradný palác východný. Ruina. Postavený bol v gotike v 2.polovici 13.storočí. Upravovaný bol v 16., 17. a 18.storočí, v roku 1810 zanikol. Mal trojuholníkový pôdorys, bol dvojpodlažný.

Hradný palác juhovýchodný. Ruina. Postavený bol v gotike v 2.polovici 13.storočia. Upravovaný bol v 16., 17. a 18.storočí, v roku 1810 zanikol. Mal obdĺžnikový pôdorys, bol dvojpodlažný.

Palác hradný južný. Južný palác horného hradu. Ruina. Postavený bol v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, zanikol v roku 1810. Mal obdĺžnikový pôdorys, bol dvojpodlažný.

Hradný palác západný. Západný palác horného hradu. Ruina. Postavený bol v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, zanikol v roku 1810. Mal obdĺžnikový pôdorys, bol štvorpodlažný s pivnicou.

Veža bránová južná. Postavená bola v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, v roku 1810 zanikla. Bola päťpodlažná.

Bašta delová, severný rondel. Ruina. Postavená bola v renesancii v 16.storočí. Upravovaná bola v 17. a 18.storočí. Zanikla v roku 1810. Mala pôdorys v tvare podkovy, bola dvojpodlažná s pivnicou.

Bastión severný. Ruina. Postavený bol v renesancii v 16.storočí. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, zanikol v roku 1810.

Stavba juhovýchodná. Ruina. Postavená bola v 2.polovici 13.storočia v gotike. Upravovaná bola v 16., 17. a 18.storočí, zanikla v roku 1810.

Nádvorie hradné horné. Ruina. Vybudované bolo v gotike v 2.polovici 13.storočia. Upravované renesančne bolo v 16., 17. a 18.storočí, zaniklo v roku 1810.

Múr hradbový. Hradbový múr hradného jadra. Ruina. Postavený bol v renesancii v 16.storočí. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, zanikol v roku 1810. Mal výšku troch podlaží.

Cisterna, ľadovňa. Ruina. Postavená bola v renesancii v 16.storočí. Upravovaná bola v 17. a 18.storočí, zanikla v roku 1810.

Predhradie:

Bastión predhradia južný. Ruina. Postavený bol v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, zanikol v roku 1810. Mal lichobežníkový pôdorys, bol dvojpodlažný.

Bastión predhradia juhozápadný. Ruina. Postavený bol v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, zanikol v roku 1810. Mal lichobežníkový pôdorys, bol trojpodlažný.

Bastión predhradia západný. Ruina. Postavený bol v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, zanikol v roku 1810. Mal päťuholníkový pôdorys.

Bastión polovičný severozápadný. Ruina. Polovičný bastión bol postavený v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, zanikol v roku 1810. Mal lichobežníkový pôdorys, bol jednopodlažný.

Stavba južná. Budova v predhradí. Ruina. Postavená bola v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, zanikla v roku 1810. Mala nepravidelný pôdorys, bola trojpodlažná.

Stavba západná. Budova v predhradí. Ruina. Postavená bola v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, zanikla v roku 1810. Mala obdĺžnikový pôdorys, bola jednopodlažná.

Nádvorie hradné dolné. Ruina. Vybudované bolo v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravované bolo v 18.storočí, zaniklo v roku 1810. Malo obdĺžnikový pôdorys.

Múr hradbový. Hradbový múr predhradia. Ruina. Postavený bol v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, zanikol v roku 1810.

Predpolie:

Parkán v predpolí dolného hradu. Ruina. Vybudovaný bol v neskorej renesancii v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, zanikol v roku 1810.

Leave a Reply