Kostol všetkých svätých v Hybiach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých bol postavený okolo roku 1300. Zvyšky opevnenia s gotickým vstupným portálom. Úpravy prebehli v 15.storočí, kedy bolo upravené presbytérium a v rokoch 1638-1643 bola prestavaná loď a doplnené empory. Ďalšia úprava po roku 1683. Veža bola pristavaná v roku 1824 a celý kostol bol barokovo-klasicisticky upravený. Ostatné úpravy v roku 1934 už nezasiahli podstatne do charakteru stavby. Dispozičná ranogotická schéma je tvorená jednoloďovým priestorom, polygonálnym presbytériom a pristavanou sakristiou. Presbytérium je zaklenuté gotickou rebrovou klenbou, na východnej strane sa nachádza gotické lomené okno. Z presbytéria vedie gotický portál do sakristie, ktorá bola najstaršou časťou stavby. Loď so vstavanými emporami má tri polia renesančnej krížovej hrebienkovej klenby datovanej na štukovom geometrickom ornamentálnom obrazci rokom 1643. Vstupný západný portál lode je gotický so skosenou hranou. Nová veža je prestavaná a tvorí ústrednú časť priečelia, do výšky prvej kordónovej rímsy má rustikovanie, v ostatných etážach nárožné pilastre. Pod zvukovými oknami sa nachádza štukové Božie oko. Cibuľovitá strecha dosadá na rímsu s terčíkmi. Hlavný oltár všetkých svätých v kostole je neskorobarokový a pochádza z 2.polovice 18.storočia. Je to polychrómovaná drevorezba, tak ako aj bočné oltáre. Okolo kostola sa nachádza kamenná murovaná ohrada, použitá v 2.polovici 17. storočia ako provizórne opevnenie. Jednovežový kostol s obdĺžnikovým pôdorysom stojí v strede obce.