Kaplnka Svätého kríža v Starej Turej

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2018. Jednoloďová novogotická cintorínska Kaplnka svätého kríža vybudovaná v rokoch 1862-1863. Upravovaná bola v rokoch 1998 a 2005. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom. Fasády s lomenými oknami členia na bočných stenách mohutné pilastre, ktoré na priečelí završujú vežičkové nadstavby. V južnej stene kaplnky je vsadená pamätná náhrobná doska mešťana Michala Valoviča (1799-1867), ktorý na výstavbu kaplnky prispel sumou 500 zlatých. Kaplnku projektoval a staval Martin Lisal, staroturiansky staviteľ. Za kaplnkou sa nachádza lurdská jaskynka so sochou Panny Márie. Kaplnka Svätého kríža stojí na rímsko-katolíckom cintoríne na Dráhach na vrchole kalvárie na ulici Hurbanova v západnej časti mesta v lokalite Nad Humnami.

Leave a Reply