Ruina kostola v Stránskom

Národná kultúrna pamiatkavyhlásená v roku 1963. Ruina starého gotického Kostola svätej Heleny pochádzajúceho z obdobia koniec 13.storočia až 2.polovica 14.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí a v roku 1694. Kostol bol poškodený a prakticky zničený v roku 1858. Mal obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, bol jednoloďový, jednovežový. Zrúcanina sa nachádza na miestnom cintoríne.

Zaniknutý kostol v Komjatnej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Základy zaniknutého starého románskeho, neskôr gotického, rímsko-katolíckeho Kostola svätého Ducha sa nachádzajú na pôvodnom mieste. Zakonzervované základy s pamätnou doskou sú chránenou archeologickou pamiatkou. Kostol bol postavený v 12.storočí. V 14.storočí bol goticky upravený. Mal obdĺžnikový pôdorys a bol jednoloďový. Základy sa nachádzajú v lokalite Ohrad.

Ruina kostola v Liptovskej Anne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ruina stredovekého (ranogotického) rímsko-katolíckeho Kostola svätej Anny z obdobia okolo polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 15.-16., 17. a 19.storočí a v 30.-40.rokoch 20.storočia.Bola to jednoloďová stavba s nepravidelným pôdorysom. Zachovali sa časti muriva. Nachádza sa v extraviláne obce.

Zaniknutý kostol v Radoli

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. V roku 1956 boli v lokalite Koscelisko, na strmej terase nad vyústením Vadičovského potoka do rieky Kysuca v nadmorskej výške 376m, odkryté základy zaniknutého románskeho murovaného Kostola svätého Michala, archanjela, ktorý existoval približne v rokoch 1270-1429 a bol súčasťou opevneného hradu. Mal obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom, bol jednoloďový.

Ruina kostola v Sedliackej Dubovej

Národná kultúrna pamiatka Ruina kostola s areálom vyhlásená v roku 2019. Nachádza sa východne od obce, severozápadne od akropoly hradiska. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ruina kostola. Ruina kostola svätého Kozmu a Damiána (bývalý evanjelický kostol). Renesančný kostol bol postavený pred rokom 1642, Upravovaný bol v rokoch 1735-1754, 1998, 2004-2005, 2007 a 2008. Jednoloďová a jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Kostnica. Kamenná kostnica bola postavená v rokoch 1735-1754. Upravovaná bola v rokoch 2003-2004. Bola to baroková prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa severne od kostola. Ohradný múr bránami. Torzá ohradného múru a brán okolo areálu kostola z rokov 1735-1754. Postavené bolo v barokovom období. Príkostolný cintorín. Zaniknutý stredoveký...

Zaniknutý špitál v Trnave

Národná kultúrna pamiatka Zaniknutý špitál s areálom vyhlásená v roku 2016. Nachádza sa na ulici Pri kalvárii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Zaniknutý špitál. Špitálsky dom (lazaret, špitálik) bol postavený pred rokom 1698. Upravovaný bol v rokoch 1756, 1808 a 1938-1939. Zanikol v roku 1850. Baroková stavba s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Zaniknutá kaplnka. Baroková špitálska rímsko-katolícka Kaplnka svätého Fabiána a Šebastiána z obdobia pred rokom 1698. Upravovaná bola v rokoch 1745, 1765, 1808 a 1938-1939. Zanikla v roku 1850. Jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Zaniknutá hospodárska stavba. Baroková hospodárska stavba (práčovňa) postavená pred rokom 1698. Upravovaná...