Trokanovo (SKUEV0813)

Poloha: Nachádza sa v Ilave, v katastri obce Červený Kameň.

Rozloha: 8,0778ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový a ohniváčik veľký. Druhovo pestré svahové lúky na ľavej strane Červenokamenskej doliny, oproti areálu Agrofarmy.