Livinská jelšina (SKUEV0138)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obce Zlatníky.

Rozloha: 13,7265ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhu európskeho významu: kunka červenobruchá.