Dračia studňa (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obcí Bolešov a Krivoklát v Bolešovskej doline v nadmorskej výške 380-600m. Prírodná pamiatka Dračia studňa je vzdialená asi 2km od začiatku Lesníckeho náučného chodníka Bolešov – Krivoklát.

Rozloha: 75.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana mikroreliéfnych foriem geologického podkladu bielokarpatského flyša s výskytom cenných fosílií kvartérnych mäkkýšov, vzácnych a ohrozených druhov fauny. Prameň a bočná zdrojnica Bolešovského potoka na tomto podklade uložili v priebehu niekoľkých tisícročí mohutné vrstvy vápnitého penovca. Miestami, najmň v spodnej časti, prechádza penovec do travertínu. Je to najmohutnejší a najrozsiahlejší penovcový útvar v Bielych Karpatoch. Dá sa predpokladať, že ide o „fosílny záznam“ o vývoji fauny a flóry územia od poslednej doby ľadovej. Niektoré časti penovca na tokoch hornej časti údolia sú prekryté aj 0,5m hrubou vrstvou lesnej pôdy. Uloženiny sú tu kombinované so zosuvmi a tak celé územie vytvára dojem schodov (striedajú sa tu naklonené plochy so strmými úsekmi). Zároveň je to jediný vodopád v Bielych Karpatoch. Územie prírodnej pamiatky je porastené listnatým lesom, značne hrúbkovo rozrôzneným so zastúpením jaseňa štíhleho, hrabu obyčajného, javora poľného a horského, buka lesného s primiešaným smrekovcom opadavým, jedľou a smrekom. Nachádzajú sa tu aj významní zástupcovia machorastov, hydrofauny, ako aj mäkkýšov.