Havran (SKUEV0901)

Poloha: Nachádza sa v okrese Myjava, v katastri obce Chvojnica, v okrese Senica, v katastri obce Častkov, a v okrese Skalica, v katastri obce Lopašov.

Rozloha: 370,6915ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný a priadkovec trnkový. Ide o ucelený komplex zachovalých pôvodných biotopov lúk, lesov a prírodného charakteru horného toku rieky Chvojnica s priľahlým porastom lužných lesov. Mozaikovitá štruktúra predstavuje typickú ukážku využívania krajiny v pahorkatinnom kraji.