Prieľačina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Topoľčany, v katastri obce Podhradie a v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri obce Hôrka nad Váhom.

Rozloha: 358.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Prieľačina. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Trenčín a Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zachovalých sutinových lesov Považského Inovca s prirodzenými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Prieľačina, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.