Briestenské skaly (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v celku Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina), v katastri obce Pružina, miestna časť Briestenné.

Rozloha: 68.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Briestenné. Novelizované bolo v roku 2011 pod názvom Briestenské skaly.

Opis: Ochrana morfologicky hodnotného súboru skalných útvarov v bazálnych karbonátových zlepencoch a brekciách vnútrokarpatského paleogénu, zachovaného v južnej časti Domanižskej kotliny, zvetrávajúcich do tvaru skalných veží, bášt, okien a homolí. Dominujúcim skalným útvarom je skala v tvare pravekého jaštera tyranosaura. Výskyt endemických a reliktných druhov rastlín a živočíchov.